โครงสร้างการบริหารสำนักงาน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

- นางภัทรานิษฐ์ จริยาโสวรรณ -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

 

 

 

 
- นายอุดมศักดิ์ แก้วสม -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเเละกิจการพระพุทธศาสนา
 

 

- นางสาวอภิรติ อุดมพล -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
- นางสาวธีรตา ซื่อตรง -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
- นางประทุมพร ทางธรรม -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

- ว่าง -
ตำแหน่ง
- ว่าง -
ตำแหน่ง
- ว่าง -
ตำแหน่ง

 

- นายอำพล เทียนงาม -
พนักงานขับรถยนต์
- นางสาวสมพิทย์ ศรีงาม -
แม่บ้าน
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 271,556