วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

 พันธกิจ (MISSION) 

1.  ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา

2.  ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
BUDDHA

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด

2.  พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สองงานคณะสงฆ์

3.  ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยให้ประชาชนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม

4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

 เป้าประสงค์ (GOAL) 

1.  กิจการพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง

2.  วัดและคณะสงฆ์ได้รับการดูแล พัฒนา ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

3.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการทำนุบำรุง อุปถัมภ์ คุ้มครอง พัฒนาวัดและคณะสงฆ์

4.  พัฒนาช่องทางการสื่อสาร

5.  ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

6.ประชาชนดีรับความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.  ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรม

8.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้น

9.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ค่านิยม (CORE VALUE) 
ส่งเสริมพุทธธรรมนําชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี

  • ส่งเสริมพุทธธรรมนําชีวิต หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม
  • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดําเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้บริการและ ช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
  • ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกและเสียสละเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 271,483