การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) จังหวัดนครนายก โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID 19) เพื่อประเมินสถานการณ์การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  มาตรการป้องกันโรค  การจัดหาและเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่ทางราชการกำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมด่าน ชั้น  ๕  ศาลากลางจังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,171