ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) จังหวัดนครนายก โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และประเมินสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,158