พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ได้จัดตั้งโรงทานสนองพระดำริมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เวลา 08.00 น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  และนางศิรินันท์  ลมงาม  เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมจัดเตรียมประกอบอาหารและสิ่งของ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ    สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง  ได้จัดตั้งโรงทานสนองพระดำริมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อสนองพระดำริ.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,170