สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรม

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนมายึดถือปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความสุข ความสามัคคี และเกิดความสำเร็จในงาน โดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มส่งเสริมคุมครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้จัดพิมพ์สติ๊กเกอร์ส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรม สัคหวัตถุ ๔ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,345