นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผอ.พศจ.นย. และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและประชุมการตรวจประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ หนตะวันออก

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน นายกีรติ มาลัยสันทัด และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ หนตะวันออก นำโดยพระเทพเสนาบดี ประธานกรรมการ พระเทพรัตนมุนี พร้อมคณะกรรมการ ๘ รูป ประธานคณะกรรมการติดตามฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้โอวาทในการตรวจเยี่ยม โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก กล่าวถวายการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของจังหวัดนครนายก และพระมหาสนั่น เจ้าคณะตำบลศรีนาวา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจุฬา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดศรีจุฬา ตามวัตถุประสงค์โครงการ ฯ คือ
                 ๑. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ โดยใช้แนวทาง ๕ส
                 ๒. พัฒนาวัดด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็. นำไปสู่สังคมที่ดี ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน
                 ๓. ให้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยการนำทุกภาคส่ส่วนร่วมกันพัฒนาวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
                โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ปฏบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองนครนายก ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครนายก เจ้าหน้าที่ตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล นายกโองการบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนวัดศรีจุฬา ณ วัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,655