การประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน นางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางประทุมพร ทางธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพืี่อวางแผนการดำเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดทำหนังสือสวดมนต์แจกจ่ายประชาชนและผู้เข้าร่วมสวดมนตืโครงการ"สวดมนต์สัญจร" และการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์มหานิกายอยู่ที่วัดลำบัวลอย คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายอยู่ที่วัดโบสถ์ดอนเจริญธรรม โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,395