ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในปีนี้มีวัดในจังหวัดนครนายกของบประมาณฯ จำนวน 5 วัด  โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ขอทุกวัด  ณ  ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,284