วัดตำหนัก

วัดตำหนัก ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ ๑๑ กิโลเมตร มีถนนสายน้ำตกสาริกา-นางรอง – วังตะไคร้ ผ่านหน้าวัด 

        ภูมิที่ตั้งวัดอยู่ชายเขารูปช้าง ทิศตะวันออกจดถนนใกล้บ้านสาริกา ทิศตะวันตกจดเขารูปช้าง ทิศเหนือจดบ้านสาริกา ทิศใต้จดป่าช้าและซอยเขารูปช้าง 

        ที่ดินตั้งวัด เป็นที่ประชาชนชาวบ้านสาริกาจัดซื้อถวายเป็นสังฆิการามมีเนื้อที่ ประมาณ ๑๕ ไร่ ในราคา ๙๐๐ บาท 

        พระครูนพีสีพิศาลคุณเป็นเจ้าสำนักผู้ดำเนินการสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ มีเจ้านายข้าราชการประชาชน เป็นศาสนูปถัมภก ตั้งชื่อวัดว่า “วัดคีรีเมฆลาราม”

        พ.ศ.๒๔๙๔ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอุโบสถในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิตกับพระชายา และเจ้านายหลายพระองค์ เสด็จเป็นประธาน และประทานนามวัดเพื่อเป็นมงคล นามว่า “วัดตำหนัก” พร้อมทั้งประทานเงินช่วยสร้างอุโบสถ ๑,๐๐๐ บาท

        ในศกนี้ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยพระสงฆ์เถรานุเถระ ๗ รูป ทรงพระกรุณาพิเศษ เสด็จมาประทับแรมราตรีที่วัดเป็นปฐมฤกษ์

        พ.ศ. ๒๔๙๕ สมเด็จพระเจ้าบรมราชินีนาถ เสด็จน้ำตกสาริกา เสด็จเยี่ยมวัดพระราชทานเงินช่วยสร้างอุโบสถ ๕๐๐ บาท

        พ.ศ. ๒๔๙๖ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับสมเด็จพระพี่นางเธอ เสด็จน้ำตกสาริกา เสด็จเยี่ยมวัดพระราชทานเงินช่วยสร้างอุโบสถ ๕๐๐ บาท

        รวมเงินที่ได้รับจากเจ้านาย ข้าราชการ ประชาชน ในการสร้างอุโบสถ ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาทเศษ

        กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ทำพิธีผูกพันธสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

        วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิตกับพระชายาถวายพระพุทธปฎิมากรทองสัมฤทธิปางมารวิชัย สมัยเชียงแสนเป็นพระประธานในอุโบสถ วัดตำหนักทรงนามว่า “พระพุทธจุมภฏทัต บริพัตรพงษานุสร โอฆคีรีสิงขร สาริกานามสารามสถิตย์” เมื่อถึงกำหนดวันทอดกฐินทรงเป็นพระประธานถวายผ้ากฐิน มีเจ้านายข้าราชการ ประชาชนร่วมอนุโมทนาเป็นจำนวนมาก  ในปีต่อ ๆ มา ก็พัฒนา ก่อสร้างศาลาการเปรียญและกุฎีสงฆ์คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,137