วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

วัดอุดมธานี เป็นพระอารามหลวง ประวัติความเป็นมา เป็นวัดเก่ามีอายุกว่าสองร้อยปี เดิมชื่อวัดแก้วตา แม่แก้วตาชาวเวียงจันทน์เป็นผู้สร้าง ต่อมาแม่สาวหนู เชื้อสายชาว เวียงจันทน์มีศรัทธาได้สร้างวัดในที่อยู่อาศัยของตนติดกับวัดแก้วตา โดยยกทั้งที่และบ้านให้เป็นที่สร้างวัดเรียกว่าวัดอุดม เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๐ ได้รวมวัดแก้วตากับวัดอุดมเป็นวัดเดียวกันเรียกว่า วัดอุดมรัตนาวาส แล้วสร้างอุโบสถหลังใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ระหว่างที่สร้างโบสถ์อยู่นั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้เสด็จเมืองนครนายกแล้วทรงเยี่ยมวัดนี้ และได้มีพระดำรัสให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอุดมธานี เมื่อสร้างอุโบสถเสร็จแล้วจึงนำพระประธานในโบสถ์เก่ามาประดิษฐานเป็นพระประธาน เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้างประมาณ 26 นิ้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2463 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการ เปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2505 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 นอกจากนี้ยังมีพระวิหารหลวงพ่อพุทธสัมฤทธิ์ สิทธิโชค มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2534 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อพ.ศ.2535

วัดอุดมธานี จึงเป็นแหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณวัตถุ และเป็นสิ่งสำคัญที่มีค่าควรแก่การศึกษาในวัดอุดมธานี เช่น พระบรมธาตุ อัญเชิญจากประเทศอินเดียและศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างจากหินโบราณจากเมืองพุกาม ประเทศพม่า พระพุทธสัมฤทธิ์สิทธิโชคนครนายก ภิปูชนีย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหารคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,151