วัดตำหนัก

สถานที่ตั้ง

วักตำหนัก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ บ้านสาริกา ถนนสาริกา-นางรอง หมู่ที่ ๓ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ประวัติ

วัดตำหนัก สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ โดยการนำของพระครูนพีสีพิศาลคุณ ตั้งชื่อว่าวัดคีรีเมฆขลาราม ในปี ๒๔๙๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิตกับพระชายา เสด็จเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ทรงประทานนามวัดใหม่ว่า วัดตำหนัก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๕๑๘

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ดังนี้

๑. พระครูนพีสีพิศาลคุณ พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๕๐๕

๒. พระครูวิจารณ์ อติวิจาโร พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗

๓. พระครูสังฆรักษ์วิกรม อโนมคุโณ พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๕

๔. พระครูสารนิติโกศล พ.ศ. ๒๕๑๕-

๕. พระมุนีนายก


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,395