วัดพราหมณี พระอารามหลวง

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านพราหมณี หมู่ที่ ๙ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติ

วัดพราหมณี พระอารามหลวง หรือวัดหลาวงพ่อปากแดง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ กุฏิสงฆ์ วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ และศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้านการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ดังนี้

๑. พระครูโสภณหรหมคุณ พ.ศ. ๒๕๒๙-ปัจจุบันคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,986