สนง.พศจ.นย. ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ๕ ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๘ และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สนง.พศจ.นย. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วัดสว่างอารมณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สนง.พศจ.นย. ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สนง.พศจ.นย. จัดการประชุมโครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การประชุมที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,520