ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

ที่ ๑๖/๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งที่ 246/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,782