พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวจันทร  คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ พิเศษ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ เช่น จุดลงทะเบียน การตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ การนั่งเว้นระยะห่าง เป็นต้น โดยในพิธีฯดังกล่าว มีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ และนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ในพิธีฯดังกล่าว

ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหญ่ 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.)จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และประเมินสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดนครนายก ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,116