สนง.พศจ.นย. ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ๕ ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๘ และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ แก้วสม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวอภิรติ อุดมพล และนายกีรติ มาลัยสันทัด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๘ และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดนครนายกทุกส่วน เพื่อชี้แจงข้อสงสัยของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องระฆังเงิน ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,739