การประชุมเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านวังรี

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมประชุมเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  บ้านวังรี จังหวัดนครนายก ซึ่งจะดำเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  ผ่านระบบ ZOOM  ณ วัดอุดมธานี  พระอารามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,061