บุคลากร

 

บุคลากร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก


 

นางวรินทร  นามวงษ์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

 


นายประทีป  บุญศรี

นักวิชการศาสนาชำนาญการ

 

นายสมชัย  เอี่ยมอร่าม

นักวิชการศาสนาชำนาญการ

 


น.ส.ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางศิรินันท์  ลมงาม
เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน

 

นางประทุมพร  ทางธรรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาตินุกูล  ใจโต
พนักงานขับรถ


นางสมทิพย์  ศรีงาม
พนักงานทำความสะอาด

อัพเดต วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒