Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

ข่าวบุคลากร

การประชุมผู้บริหาร สำนักเรียน/สำนักเรียนคณะจังหวัด และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า กองพุทธศาสนศึกษาจัดการประชุมผู้บริหาร สำนักเรียน/สำนักเรียนคณะจังหวัด และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ที่ดูแลทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี จำนวน ๔๐๐ รูป ทั่วประเทศขึ้น ในวันที่  ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยกำหนดให้มีพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย สมเด็จพระพุทธชินวงศคณะผู้ปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2556

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556
เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซด์ฯ รุ่นที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซด์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ และการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ” รุ่นที่ ๑ และกล่าวเปิดโครงการพอสรุปว่า “เนื่องจากในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อองค์กรในด้านการทำงานหรือการติดต่อสื่อสารจำเป็นต้อง

อ่านเพิ่มเติม...