Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบทไม่ถือเป็นวันลา

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 126 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่องขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่

ขอเชิญชวนร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก จำนวน 79 รูป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้น ณ ที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 4 อำเภอ ของจังหวัดนครนายก และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ระยะเวลาอุปสมบทระหว่างวันที่ 2- 16 พฤษภาคม 2562 รวม 15 วัน ะเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

การเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจ ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ 28ก.ค.

ดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ

1. แบบก่อสร้างวัด

2. การสร้าง ตั้ง ยุบ ยก วัด

 3. การขอต่ออายุวีซ่า

 4. งานนิตยภัต

5. ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัด

6. กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บทความ อื่นๆ ...