Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

อัตรากำลัง

บุคลากร

 

บุคลากร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

นายเกียรติพงษ์  โรคน้อย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

นางวรินทร  นามวงษ์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

 


นายประทีป  บุญศรี

นักวิชการศาสนาชำนาญการ

 

นายสมชัย  เอี่ยมอร่าม

นักวิชการศาสนาชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 


น.ส.ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางศิรินันท์  ลมงาม
เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน

 

 

-ว่าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาตินุกูล  ใจโต
พนักงานขับรถ


นางสมทิพย์  ศรีงาม
พนักงานทำความสะอาด

อัพเดต วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑