Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ฯ

วิสัยทัศน์

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

พันธกิจ

๑. ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา

๒. ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง

๒. ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้่ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม

เป้าประสงค์

๑. กิจการพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง

๒. วัดและคณะสงฆ์ได้รับการดูแล พัฒนา ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการทำนุ บำรุง อุปถัมภ์ คุ้มครอง พัฒนาวัดและคณะสงฆ์

๔. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร

๕. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

๖. ประชาชนได้รับความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

๗. ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรม

๘. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้น

๙. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณะปฏิสสังขรณ์และพัฒนาวัด

๒. พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์

๓. ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยให้ประชาชนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนา