Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

(Director of nakhonnayok Provincial Buddhism Office)

ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓
ภูมิลำเนา เกิด บ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๓ ครูโรงเรียนวัดบางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
พ.ศ.๒๕๒๙ ครูโรงเรียนบ้านหนองแค อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
พ.ศ.๒๕๓๕ นักวิชาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการอำเภอวัดสิงห์
พ.ศ.๒๕๓๖ นักวิชาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการอำเภอมโนรมย์
พ.ศ.๒๕๓๗ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหันคา จ.ชัยนาท
พ.ศ.๒๕๓๘ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท
พ.ศ.๒๕๔๐ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท
พ.ศ.๒๕๔๑ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยนาท
พ.ศ.๒๕๔๕ ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี
พ.ศ.๒๕๔๖ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓
พ.ศ.๒๕๔๗ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

(คำสั่งเลขที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
แต่งตั้งโดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

(คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๒๕๗/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ลงนามโดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
)