Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2553

 

 

            สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมกับโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2553 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ 13 วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมี พระพิมลศีลาจาร เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ 13 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปรีชา  กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดโครงการอบรมฯ มีคณะครู-นักเรียนชั้น ม.ปลาย จากโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เข้าร่วมการอบรม จำนวน 280 คน โดยมีพระอาจารย์ธวัชชัย ถาวรธมฺโม โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระธรรมวิทยากร

 

     ประมวลภาพกิจกรรม