Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

การประชุมโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก จัดการประชุมโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ จ.นครนายก โดยมีพระราชพรหมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธรรมยุต) พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก และเจ้าคณะอำเภอทั้งสองนิกาย พร้อมด้วยพระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลี และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวในการนี้ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้ถวายชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการนิเทศติดตาม และประเมินการสอน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานและอำนวยความสะดวกให้กับคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมประชุม---