Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

ร่วมพิธีตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพนะชนมพรรษา ในภาคเช้า ดังนี้ 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี ---

ในการนี้ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนาพิธี และอำนวยความสะดวกให้แด่พระภิกษุสงฆ์