Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

เข้ารับโล่เกียรติคุณ "หมู่บ้านรักษาศีล 5 "

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 14.00 น. สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานอำนวยการโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต และผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ขับเคลื่อนโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ดีเด่น ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดนครนายก มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากร

และได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการนี้เจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 นิกาย คือ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก และพระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธรรมยุต) พร้อมด้วยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เข้ารับโล่เกียรติคุณดังกล่าว โดยมีนายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

ภาพ : ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ
ข่าว : ธารทิพย์ เจนสัญญายุทธ