Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

ผอ.พุทธนครนายกร่วมโครงการบรรพชาอุปสมหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โอกาสพระชมมายุ ๖๐ พรรษา

กระผม นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศอินเดีย สำหรับการเดินทางไปประเทศอินเดีย
รายละเอียดมีดังนี้
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เดินทางไปถึงวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ปลงผมที่วัดไทยพุทธคยา เวลาค่ำไปบรรพชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา บรรพชาเสร็จฝนตกมาเล็กน้อยดุจน้ำพุทธมนต์เป็นที่น่าอัศจรรย์ กลับไปจำวัดที่วัดไทยพุทธคยา 
วันรุ่งขึ้นตรงกับวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เข้าพิธีอุปสมบท ครั้งละสามรูปจากเช้าจรดค่ำ เพราะมีจำนวนผู้อุปสมบทถึง ๗๕ รูป กระผมเข้าอุปสมบทชุดที่ ๙ พระกิตติโสภณวิเทศ วัดนาคปรก เป็นพระอุปัชฌายาจารย์ พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร วัดไทยพุทธคยา พระกรรมวาจาจารย์ พระไพโรจน์ มานพธโพธิ วัดไทยพุทธคยา พระอนุสาวนาจารย์ กว่าจะครบ ๗๕ รูปจรดค่ำจำวัดที่วัดไทยพุทธคยา

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากที่สุด เป็นอาสาสมัครบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  นอกจากกระผมแล้ว ยังมีเพื่อนข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกจำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย

นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้ตรวจราชการฯ พศ.
นายสมเกียรติ ธงศรี เลขาธิการมหาเถรสมาคม
นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง ผอ.พศจ.กาญจนบุรี
นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผอ.พศจ.อุดรธานี
นายบัญชายุทธ์ นาคมุจลินท์ ผอ.พศจ.ขอนแก่น
นายจริวิชญ์ นิยมธรรม ผอ.พศจ.ปทุมธานี
นายสมเดช มะลาขันธ์ ผอ.พศจ.แม่ฮ่องสอน
นายสุริยันต์ สาระบุตร ผอ.ผศจ.สิงห์บุรี
นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผอ.พศจ.ชุมพร
๑๐ นายสันติ ดินม่วง ผอ.พศจ.ตราด
๑๑ ดร.จุลสัน ทันอินอาจ ผอ.พศจ.สมุทรสาคร
๑๒ นายสิทธา มูลหงส์ ผอ.พศจ.ศีรสะเกษ

ความปลื้มปิติที่พวกเราทั้งหลายได้รับบุญเต็มเปี่ยม ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้เข้าเฝ้าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดมา ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
(ยังมีต่อ..ตอนที่ ๒)

ข่าวโครงการอุปสมบทฯ......