Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

ถวายชุดหนังสือเข้า "โครงการบรรพชาสามเณรในถิ่นทุรกันดาร"

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 บริษัท บราเดอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท บุ๊คสไมคล์ จำกัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการ “ถวายอุปกรณ์การศึกษา เครื่องพิมพ์บราเดอร์ ให้แก่วัด ที่เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ”  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เป็นจำนวนมาก โดยได้รับบริจาคเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง และในการนี้ บริษัท บุ๊คสไมคล์ จำกัด จึงได้จัดโครงการต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้ชื่อโครงการ “บรรพชาสามเณรในถิ่นทุรกันดาร”

เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาส ให้สามเณรในถิ่นทุรกันดารได้อ่านหนังสือมากขึ้น โดยสามารถบริจาคเงินสมทบทุนผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา เพื่อจัดซื้อชุดหนังสือถวายแก่สามเณร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2558  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ 7-11 ทุกสาขา หรือโทรศัพท์ 02 711 7666

ที่มา..www.onab.go.th