Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

แต่งตั้ง "พระปัญญานันทมุนี" ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานแต่งตั้ง "พระปัญญานันทมุนี" (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่พระอุโบสถวัดชลประทาน รังสฤษฏ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี กล่าวถวายรายงานว่า พระอารามหลวง หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ หรือวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ ทรงสร้างหรือโปรดให้ปฏิสังขรณ์แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอาราม หลวง รวมถึงวัดที่ประชาชนสร้าง หรือปฏิสังขรณ์แล้วทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง แต่เดิมเมื่อผู้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสพระอารามหลวงว่างลง พระมหากษัตริย์จะทรงพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อทรงแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส แม้วัดราษฎร์บางวัดก็ทรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เอง

ในยุคปัจจุบันการเสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจะเป็นภาระหน้าที่ของเจ้า คณะผู้ปกครองตามลำดับชั้น เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากมหาเถรสมาคม แล้วนำขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงตามโบราณราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อ กันมาเมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องจัดรถยนต์หลวง เรือยนต์หลวง หรือพาหนะอื่นที่เป็นของหลวงแล้วแต่กรณี

เพื่ออัญเชิญพระพุทธ พระธรรม สัญญาบัตร พัดยศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช จัดเป็นขบวนนำไปส่งถึงวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส สำหรับขบวนอัญเชิญพระพุทธ พระธรรม สัญญาบัตร พัดยศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์พระอารามหลวงในวันนี้ ได้จัดขบวนเชิญมาทางรถยนต์หลวง ถวายตำแหน่งเจ้าอาวาสชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวงได้ว่างลง เนื่องจากพระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสรูปเดิมได้ถึงแก่มรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง จึงได้เสนอขอแต่งตั้ง พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง

การเสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์พระอารามหลวง ได้ปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 29 และข้อ 31 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และมหาเถรสมาคม ลงมติอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2557

สำนักพุทธฯ จัดทำพระบัญชาฯ นำขึ้นกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ลงนามในพระบัญชาแต่งตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2557 จึงแต่งตั้งให้ พระปัญญานันทมุนี (สง่า) ฉายา สุภโร อายุ 65 ปี พรรษา 41 วิทยฐานะ ป.ธ.3 นักธรรมชั้นเอก วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลอง หลวง จ.ปทุมธานี เจ้าคณะตำบลคลองหก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้น จงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศมหาเถรสมาคม ต่อมาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ที่พระอุโบสถวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นเสร็จพิธี

ที่มา..