Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

คณะผู้อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะกรรมการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งคณะผู้บรรพชาและอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลลาบรรพชาและอุปสมบท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ครงการบรรพชาและอุปสมบทดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล


นอกจากเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว โครงการดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้สืบต่อไปในประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ โดยมีการจัดกิจกรรมอื่น อาทิ การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นชาวอินเดียที่ด้อยโอกาสตามเส้นทางสังเวชนียสถานของอินเดีย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอินเดียในระดับประชาชน

คณะผู้บรรพชาและอุปสมบท มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๔ คน ประกอบด้วย ข้าราชการทั้งระดับสูงและระดับต่างๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ ประชาชนและนักเรียนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่พำนักอยู่ในอินเดีย และพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียจำนวนหนึ่ง โดยพิธีบรรพชาจะจัดขึ้นที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพิธีอุปสมบทที่วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จากนั้น คณะภิกษุและสามเณรนวกะจะเดินทางจาริกแสวงบุญไปยังสังเวชนียสถานต่างๆ ของอินเดียและเนปาล จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

รายชื่อผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในโครงการฯ
นายชลิต มานิตยกุล นายเสข วรรณเมธี นายจิรชัย มูลทองโร่ย
นายพิชญะ สนใจ นายวิริยะ รามสมภพ นายสันติ เสือทอง
นายอิสเรศ อิศโรสกุล นายกิตติธัช กาญวนิชกุล นายวัชรพงศ์ ราฎร์สดุดี
นายภิภพ กัณณ์ฉาย นายจาตุรงค์ เกษจรัล นายอนนท์ ปลอดทุกข์
นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง นายสมเกียรติ ธงศรี นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด
นายจุลสัน ทันอินอาจ นายสิทธา มูลหงษ์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
นายสันติ ดินม่วง นายเพทาย สดทรงศิลป์ นายสุริยันต์ สาระบุตร
นายสมเดช มะลาขันธ์ นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ นายธีระยุทธ ธีรประถัมภ์
นายประสิทธิ์ อินทร์ขำ นายพัชรพล เผดิมปราชญ์ นายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี
นายสุหัตถ์ สังชญา นายพลุ สุขุมวาท นายกรกฎ ชาตะสิงห์
นายฆนาพร อภินนท์กูล ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ นายทวยเทพ พัฑฒนะ
นายไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ นายนิวัติ เที่ยงธรรม นายมนตรี ศิริธร
นายสุจิตร์ เมฆารักษ์ภิญโญ นายภิรมย์ วนาศรีวิไล นายประพนธ์ กุลไพศาล
นายธานินทร์โพธิ์อ่อนแย้ม นายฉัตรณรงค์ สร้างกุศล นายยอดเยี่ยม เกษระ
นายพรชัย พีชะพัฒน์ นายณัฐพล พีชะพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์เจียรผกานนท์
นายฐิตพันธุ์ ว่องวิวรรธน์ นายฐิติกร ว่องวิวรรธน์ นายอิทธิพันธุ์ ว่องวิวรรธน์
นายภูมิศักดิ์ มานิตยกุล นายวิโรจน์ จงสวัสดิ์ นายจักร์ พันธุ์ชูเพชร
นายสุพจน์ พันธุ์ชูเพชร นายศิวรุจน์ รัตนวิชัย นายวิทูร เตชะเจริญสุขจิร
นายสรเชษฐ์ ชลประเสริฐ นายเดชพล ชลประเสริฐ นายธีรานนท์ ยิ่งเฮงพูลศิริ
นายณัฐพล ศรีบรรทม นายเลิศรัชต์ อัครพัศพงศ

ที่มา...................