Get Adobe Flash player

ผู้ปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

สื่อประชาสัมพันธ์"คนไทยไม่โกง"

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก

บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก

ที่ ชื่อ    - วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ หมายเหตุ
สำนักปฏิบัติธรรมวัดอุดมธานี อุมดธานี บ้านใหญ่ เมือง นครนายก 037-313402
สำนักปฏิบัติธรรมวัดนางรอง หินตั้ง เมือง นครนายก 037-385054 ดีเด่น๒๕๕๕
สำนักปฏิบัติธรรมวัดบางปรัง ศรีจุฬา เมือง นครนายก 037-388456
สำนักปฏิบัติธรรมวัดทวีพูลรังสรรค์ ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 081-4051506
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาพระ เขาพระ เขต 1 เมือง นครนายก 037-386040 ดีเด่น๒๕๕๒
สำนักปฏิบัติธรรมวัดสมบูรณ์สามัคคี เขาพระ เขต 2 เมือง นครนายก 037-386260 ดีเด่น๒๕๕๓
สำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธินายก โพธินายก เมือง นครนายก 037-311132
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาชะโงก พรหมณี เมือง นครนายก 037-393010
สำนักปฏิบัติธรรมวัดบ้านใหม่ สาริกา เมือง นครนายก
๑๐ สำนักปฏิบัติธรรมวัดห้วยโรง เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก 037-399593
๑๑ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาเพิ่มศรีสว่าง เขาเพิ่มศรีสว่าง บ้านนา นครนายก 037-331092
๑๒ สำนักปฏิบัติธรรมวัดอารีราษฎร์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 037-308090
๑๓ สำนักปฏิบัติธรรมวัดประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์ นครนายก 037-332113
๑๔ สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าศรีถาวรนิมิต หนองแสง ปากพลี นครนายก 037-616635